Posts

موسسه سنجش از دور مازندران   با داشتن کارشناسان مجرب در حوزه تحلیل آماری پرسشنامه ای، و انواع آزمون‌ها آماری در تکمیل فصل چهار پایان نامه، به دانشجویان و پژوهشگران در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات مشاوره و آموزش حرفه ای ارائه می دهد. خدمات ما شامل مشاوره و آموزش تحلیل آماری با نرم افزارهای زیر می باشد:
نرم افزار SPSS با استفاده از این نرم افزار می توانیم آمار توصیفی و آمار استنباطی را محاسبه کنیم. برای سنجش جمعیت شناختی، از آمار توصیفی در SPSS استفاده می شود. همچنین برای سنجش روابط بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون یا اسپیرمن (بر اساس نوع توزیع آماری داده ها) استفاده می گردد، و در نهایت برای سنجش تاثیرات از آزمون رگرسیون خطی یا چندگانه استفاده می شود. نرم افزار Vensim از این نرم افزار برای سنجش طول زمان استفاده می گردد. به طور مثال وقتی می خواهیم برای مدت ۱۰ ساله تخمین بزنیم که روند فروش در ۱۰ سال آینده چقدر خواهد بود؟ با استفاده از این نرم افزار می توانیم به رشد یا نزول  فروش پی ببریم. نرم افزار LINGO روش تحلیل پوششی داده ها DEA توسط این نرم افزار قابل مدلسازی و انجام است. در این روش ما …